Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna inom ett antal olika områden.

 

Beställning, leverans och villkor

+ HUR BESTÄLLER JAG FILTER REFRESH RENGÖRING?

Enklast beställer verkstaden genom formuläret på hemsidan filterrefresh.se/bestall. Är du ny kund måste du först registrera dig, men det kan du göra på samma sida. Verkstäder inom Mekonomegruppen är redan för-registrerade och kan beställa direkt. Det går också bra att beställa via telefon (010-171 06 00) eller via e-mail (verkstad@filterrefresh.se).

Om inget annat anges beställer Filter Refresh upphämtning av komponenten direkt när vi mottagit din beställning.

+ VAR HITTAR JAG PRISUPPGIFTER?

Aktuella pris och rabattuppgifter finns på vår hemsida alternativt ges över telefon.

+ HUR LÅNG TID TAR EN RENGÖRING?

Vi jobbar hårt för att verkstaden skall få tillbaka rengjorda komponenter så fort som möjligt. Ofta skickar vi tillbaks den rengjorda komponenten samma dag vi får in den, annars dagen efter. Generellt tar frakten en dag i vardera riktningen, men varierar beroende på var komponenten skickas ifrån.

+ DHL HAR INTE HÄMTAT TROTS ATT BESTÄLLNINGEN ÄR LAGD?

När verkstaden har fått fraktetiketten är upphämtnignen bokad. Kontakta DHL direkt på 0771-345 345 för att mer detaljer om upphämtningen, eller boka en ny upphämtning. Uppge det sändningsnummer som står på fraktetiketten.

+ HUR SKA KOMPONENTEN FÖRPACKAS?

Förslut öppningarna på partikelfiltret så att partiklar inte kommer ut under transport. Ta bort sensorer om möjligt. Slå in filtret i plast om det läcker olja. Förpacka väl i kartong så att det inte skadas under transporten. Läs mer om hur du skall förpacka partikelfilter här. Till tunga fordon måste partikelfilter och katalysatorer lastas på halvpall. Kontakta Filter Refresh om du har frågor om hur komponenten skall transporteras.

+ VILKEN GARANTI GER FILTER REFRESH?

12 månader eller 6000 mil (vad som inträffar först). Vid fall där partikelfiltret är trasigt när det kommer till oss, upptäcker vi det i diagnostiseringen och tar inget betalt.

Efter vår rengöring har partikelfiltret ett verifierat mottryck och genomflöde som motsvarar full funktion. Om fordonet fungerar normalt ska inte partikelfiltret sätta igen på mycket länge.
Fullständiga villkor finns på vår hemsida.

+ VILKA BETALNINGSVILLKOR GÄLLER?

Vi har 30 dagars betalningsvillkor. Betala till vårt bankgiro 811-8911 och uppge OCR-nummret på fakturan.

Teknisk information

+ VAD ÄR ETT PARTIKELFILTER OCH VARFÖR SITTER DET I FORDON?

Ett partikelfilter sitter monterat enligt lag i nyare dieselfordon med syfte att förhindra att mikroskopiska, hälsofarliga partiklar släpps ut med avgaserna. Alla dieselbilar som registrerats efter 2010 (EURO 5 & 6) har partikelfilter, men vissa tillverkare började installera dem redan 2001 (EURO 3 & 4).

+ VARFÖR ÄR PARTIKELFILTRET BLOCKERAT?

Filtret har blockerats av sot, aska och andra partiklar. Bilens normala process (s.k. regenerering) för att bli av med sotpartiklarna i filtret har inte fungerat, ofta beroende på att rätt temperatur i motorn inte uppnås. Aska och andra partiklar kan bilen själv inte ta bort. Studier visar att efter 5 000 mil är mer än 50% av alla partiklar i filtret aska och andra ämnen som inte kan förbrännas. Alla fordon med partikelfilter drabbas av blockerade filter, oavsett filterteknik och regenereringsintervall.

+ KAN FILTER REFRESH ANVÄNDAS TILL ALLA BILMODELLER?

Ja, Filter Refresh fungerar till alla slags dieselfordon med partikelfilter. Så länge filtret inte är skadat eller förstört, t.ex. av kemiska tillsatser, så kan det återställas.

+ HUR SKILJER SIG ER RENGÖRING FRÅN REGENERERING ELLER KEMIKALIER?

Ett partikelfilter har stängda kanaler och är i löpande behov att få dem rensade. Det sker genom regenerering som är en process där avgaserna hettas upp till ca 600 grader där sot oxideras och förbränns. Förbränt sot skapar dock restpartiklar, aska, som inte försvinner från filtret. Kemikalier används för att sänka temperaturen där sot förbränns. Additiv som Eolys har i grunden samma funktion. Vid användande av kemikalier och Eolys blir rester kvar vilka ytterligare sätter igen filtrets celler.

Över tid fylls filtret med ämnen som inte regenerering eller kemikalier kan avlägsna. Filtret får gradvis sämre funktion och mottrycket höjs. Filter Refresh rengöring avlägsnar alla partiklar som blockerar kanalerna, även aska, och återställer filtret till full funktionalitet. Metoden är kraftfull och kan användas vid alla blockeringar även när regenerering inte kan startas.

+ NÄR KAN FILTER REFRESH ANVÄNDAS FÖR PERSONBILAR?

Filter Refresh kan användas vid alla typer av fel som beror på ett helt eller delvis blockerat partikelfilter, och används som ett effektivt, prisvärt och långsiktigt alternativ istället för:

 • Verkstadsregenerering
 • Byte av partikelfilter
 • Kemikaliska tillsatser av engångsnatur (dock ej som substitut för Eolys)

För partikelfilter som suttit i bilar som gått över 12 000 mil avråder vi ifrån regenerering då sannolikheten är hög att det är asknivån som orsakar igensättning. En mekanisk rengöring med Filter Refresh är då ett mer långsiktigt och prisvärt alternativ.

+ MÅSTE PARTIKELFILTRET MONTERAS UT FÖR ATT GÖRAS RENT?

Ja, det finns ingen metod som helt gör rent filtret utan att komponenten monteras ur fordonet. Metoder där filtret inte monteras ur kan avlägsna sotpartiklar men inte göra helt rent. Dessa metoder lämpar sig därför bäst för nyare filter som inte har igensättning av aska och andra restämnen som orsak till blockeringen.

+ HUR MYCKET SKILJER I PRIS MOT ATT KÖPA ETT NYTT PARTIKELFILTER?

För filter av originalkvalitet spar bilägare i genomsnitt ca 10 000 - 15 000kr på en rengöring. Det finns billigare tredje-parts komponenter på marknaden som ofta säljs på nätet från utländska bolag men även dessa är dyrare än en Filter Refresh rengöring. Priset på partikelfilter är högt då filtret består av dyra ädelmetaller. Filter med lägre pris är ofta gjorta av billigare material, har sämre och mindre andel ädelmetaller (som är nödvändiga för den katalytiska funktionen) och därmed sämre funktion.

+ HUR LÄNGE RÄCKER EN FILTER REFRESH-SERVICE?

Filter Refresh återställer partikelfiltret till sin ursprungsfunktion. Hur lång körsträcka ett nytt filter klarar varierar och beror på en mängd faktorer som t.ex. fordon, körmönster, motorolja, underhåll och motorns kondition.

+ HUR FUNGERAR FILTER REFRESH?

Komponenten diagnostiseras, återställs, och verifieras i en speciell, maskinell sluten process. Sot, aska, oförbrända kolväten, mineraler och andra ämnen som samlats i partikelfiltret avlägsnas på ett miljösäkert sätt och tas om hand.

+ HUR PÅVERKAR EN FILTER REFRESH-ÅTERSTÄLLNING MILJÖN?

Att använda Filter Refresh är mycket miljövänligt.

 • Det sker inga utsläpp av kemikalier eller tillverkning av nya komponenter. Ett nytt partikelfilter använder ca 26kg koldioxid vid tillverkningen
 • Avgasernas K-värde (avgasopaciteten) förbättras när mottrycket i filtret sjunker
 • Ett rengjort filter leder till minskad bränsleförbrukning och sänkta utsläpp av bl.a. partiklar och kväveoxider

+ HUR KOMMER DET SIG ATT MAN KAN SPARA BRÄNSLE MED ETT ÅTERSTÄLLT FILTER?

Det beror på två saker:

 • Regenerering uppnås genom att spruta in ren diesel i avgassystemet för att höja temperaturen till 600°C så att sotpartiklarna förbränns. Med ett rengjort filter blir det mycket längre intervall mellan varje regenerering
 • Rengöringen sänker mottrycket i filtret så att motorn arbetar mer effektivt

Särskilt för tunga fordon

+ HUR GÅR RENGÖRING AV KATALYSATORER OCH SCR-KATALYSATORER TILL TUNGA FORDON TILL?

På tunga fordon är bockerade katalysatorer och SCR-katalysatorer inte ovanligt. Rengöringen går till på liknande sätt som för personbilar men med andra trycknivåer och flöden. Rengöringen är maskinell i en sluten process och avlägsnar partiklar som sätter igen kanalerna. Resultatet blir en katalysator med fullt genomflöde. Processen rengör också kristalliserad Adblue.

Kontakta oss för prisuppgifter. Många av våra kunder med tunga fordon sparar upp till 60 000-70 000kr på att rengöra en blockerad katalysator istället för att köpa en ny. Vi kan hanterar samtliga förekommande EURO 4, 5 och 6 katalysatorer med eller utan SCR (AdBlue).

+ HUR OFTA SKA PARTIKELFILTER TILL TUNGA FORDON RENGÖRAS?

Det varierar mellan olika fordonstyper. Stadsbussar och entreprenadfordon har mer frekventa behov av rengöring (ofta 1 gång per år) än t.ex. långfärdsbussar.

Att löpande rengöra partikelfiltret (varje eller vartannat år) sänker bränsleförbrukningen och är därför mycket ofta ekonomiskt lönsamt även om fordonet inte varnar för ett blockerat DPF.

+ Gör ni även service till entreprenadfordon?

Ja, vi gör både DPF och katalysatorer till entreprenadfordon som grävmaskiner, hjullastare och dumpers. Kontakta oss för att veta mer.

felsök, montering och installation

+ VILKA ÄR VANLIGASTE INDIKATIONERNA PÅ ATT PARTIKELFILTRET ÄR IGENSATT?

Det är ofta tydligt att partikelfiltret inte fungerar som det skall. De valigaste symptomen är:

 • Varningslampa för DPF tänds
 • Bilen är i ”limp-mode”
 • Bilen tappar kraft och känns seg
 • Regenerering fungerar inte
 • Onormalt hög bränsleförbrukning eller hög oljeförbrukning
 • Mörk sotrök kommer ur avgaserna

+ VAD ÄR VANLIGA FEL SOM ORSAKAR IGENSÄTTNING?

Det är viktigt att inte bara rengöra partikelfiltret utan även åtgärda grundorsaken till blockeringen. De vanligaste orsakerna är:

 • Temperaturgivare, differentialtryckgivare eller lambdasonder är defekta
 • Läckage från tryckrör
 • Defekt EGR/AGR-ventil
 • Felaktigt inställda spridare
 • ECU-fel som gör att information inte processas korrekt
 • Regenerering äger inte rum under körning
 • Oljespill har nått partikelfiltret
 • Körsträcka över 15 000 mil (med mycket stor variation)

Listan är inte uttömmande och en fullständig felsökning/diagnostisering bör göras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

+ VAD ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN LÄMPLIG ARBETSGÅNG VID FELSÖKNING OCH RENGÖING AV ETT PARTIKELFITLER ELLER KATALYSATOR?

 1. Intervjua kunden om kör- och användningssätt, ev. åtgärder på bilen, olje- och bränsleförbrukning, servicehistorik etc.
 2. Kontrollera ev felkoder. Utför alla relevanta kontroller/mätningar baserat på diagnostikresultat och/eller slutledningsförmåga. Dokumentera mätningnar och resultat.
 3. Detekterade brister åtgärdas och efterkontroll utförs i mån av förutsättningar avseende partikelfilter-/katalysatorfunktion
 4. Anses de dokumenterade efterkontrollsresultaten representera en åtgärdad orsak, så skickas komponenten på rengöring till Filter Refresh
 5. Montera rengjord komponent och verifiera slutresultat

+ HUR INSTALLERAS ETT RENGJORT FILTER?

Följ tillverkarens instruktioner. Åtgärderna skiljer sig mellan olika tillverkare, men ofta skall det installeras som ett nytt partikelfitler och en initial regenerering göras. Det är viktigt att felkoder släcks/värden nollställs och att fordonet har normal regenerering. Säkerställ därför att du har rätt utrustning och kunskap för att hantera installationen.


Läs mer

Läs mer om partikelfilter och vår unika teknik att rengöra dem.


Frågor?

Ring eller maila oss så svarar vi gärna på alla dina frågor, från vad du skall svara dina kunder till tekniska detaljer.

010-171 06 00

verkstad@filterrefresh.se

Du kan också ställa frågor till oss på vår Facebook-sida.