Vad är ett partikelfilter?

Miljökrav har gjort partikelfilter nödvändigt 

För att möta strängare miljökrav utrustas lätta dieselfordon sedan början av 2000-talet med dieselpartikelfilter (DPF). Syftet är att minska partikelutsläpp vilka tidigare hade varit höga hos fordon med dieselmotorer. 

Partiklarna är mycket små, i storleken 2.5-10 mikrometer, ofta kallade PM2.5 och PM10. De orsakar respirationsproblem samt hjärt- och kärlsjukdomar hos människor. Partikelfiltret förhindrar upp till 85% av utsläppen av PM2.5 och PM10.

Hur fungerar ett partikelfilter?

Dieselpartiklefilter i genomskärning.

Dieselpartiklefilter i genomskärning.

I DPF leds avgaserna in i ett stort antal små kanaler där varje kanals bortre ända är stängd. Avgaserna tvingas passera genom porösa väggar till den andra hälften av kanalerna, som istället är stängda i framkant. Därigenom binds partiklarna längs kanalernas väggar medan avgaserna passerar.

Avlägsnandet av sotpartiklarna som samlats i filtret sker genom att förbränna dem. En av två olika tekniker används för att göra detta:

  • Katalytisk, som genom extra bränsleinjektioner höjer temperaturen i filtret till ca. 650°C så förbränning av sotpartiklarna kan ske.
  • Additiv, som genom tillsatser av kemikalier sänker temperaturen där sotpartiklarna förbränns. Additivet i sig själv, som ofta är ceriumbaserat, förbränns dock inte utan skapar ytterligare restprodukter som samlas i filtret.

Förbränning av de samlade sotpartiklarna sker normalt under en automatiskt styrd avbränningsprocess, kallad aktiv regenerering, ungefär var 50:e mil. Regenereringen styrs av motorns styrsystem som mäter antingen mottrycket i filtret eller tryckfallet mellan inkommande och utgående tryck runt partikelfiltret. Ett igensatt partikelfilter medför att en mindre volym avgaser kan passera filtret och trycket framför filtret ökar. Därmed ökar också tryckfallet vid filtrets utlopp. När trycket når ett gränsvärde tolkas det av styrsystemet som att dieselpartikelfiltret är blockerat och regenereringsprocessen startar.

Om fordonet framförs korta sträckor, eller i lägre hastigheter, uppnås inte tillräckligt hög temperatur för förbränningen att starta. Den vanligaste åtgärden är då att en fordonsverkstad genomför en s.k. forcerad regenerering.

Regenereringen skapar svårhanterade restprodukter

Regenereringen och sotförbränningen leder dock till att restprodukter skapas, främst aska. Avgaserna innehåller även andra partiklar som inte förbränns vid de temperaturer som skapas i partikelfiltret, bland annat vissa kolväten, ämnen från motorolja och metallpartiklar. Studier visar att efter ca. 5 000 mil består hälften av partiklarna i filtret av aska, dvs partiklar som en regenerering inte kan avlägsna. 

Aska och oförbrända partiklar bidrar till att begränsa partikelfiltrets verkningsyta vilket i sin tur ökar trycket och triggar en mer frekvent regenerering. Förr eller senare blir filtret helt blockerat och aska och andra restprodukter måste avlägsnas mekaniskt. 

Så här ser det fastbrända sotet och askan ut som vi plockar ut ur partikelfiltret. Det har ofta konsistensen och färg av kakaopulver, men kan också vara mer grovkornigt. Den rödbruna färgen kommer av tillsatser som använts, ofta innehållande cerium. Resterna återvinns på ett miljösäkert sätt.

Så här ser det fastbrända sotet och askan ut som vi plockar ut ur partikelfiltret. Det har ofta konsistensen och färg av kakaopulver, men kan också vara mer grovkornigt. Den rödbruna färgen kommer av tillsatser som använts, ofta innehållande cerium. Resterna återvinns på ett miljösäkert sätt.

Alla fordon med dieselpartikelfilter drabbas förr eller senare av igensatta filter, oavsett filterteknik och regenereringsintervall. Störst är problemet för fordon som går många mil i lägre hastigheter och korta intervall, men alla fordon med DPF drabbas över tid. Variansen är stor, men en blockering som måste åtgärdas sker ofta mellan 10 000 - 20 000 mil.

Ett fullt partikelfilter medför stora nackdelar:

  • Suboptimal förbränning i motorn och försämrad prestanda
  • Ökade utsläpp av partiklar, CO2 och NOx
  • Högre mottryck i filtret och mer frekventa regenereringsintervall som båda leder till ökad bränsleåtgång

Fördelar med Filter Refresh

Brist på bra alternativ

Fram tills nu har det saknats bra lösningar att kostnadseffektivt komma till rätta med blockerade partikelfilter i personbilar.

  • En regenerering kan inte återställa ett DPF fullt ut, endast ta bort en delmängd av sotet.
  • Kemiska tillsatser av olika slag har svårt att komma åt askan och lämnar ibland egna restprodukter i filtret.
  • De metoder som använts till tunga fordon har varit mycket dåligt anpassade för personbilar eftersom det kräver att partikelfiltret måste skäras upp för att komma åt filtersubstratet och efter behandling svetsas ihop igen, något som kan skada filtrets funktion och integritet.
Inspektionsbild av filtersubstratet med ett boroskop.

Inspektionsbild av filtersubstratet med ett boroskop.

Modern och miljövänlig teknik 

Filter Refresh använder den senaste och mest avancerade tekniken för att återställa partikelfilter. Vi har specialutrustning vars enda användningsområde är att rengöra partikelfilter för personbilar.

Vår rengöringsmetod använder vätska under ett noggrant balanserat tryck som flödar genom partikelfiltret i båda riktningarna. Flödet får med sig alla typer och storlekar av partiklar utan att skada filtret eller höljet. Rengöringen är mycket effektiv men mild, så du inte behöver montera bort sensorerna som sitter på partikelfiltret, något som ofta är mycket svårt.

Processen sker i ett slutet system och är helt miljövänlig. Alla restprodukter hämtas av ett certifierat återvinningsföretag.

Vi mäter noggrant mottrycket och luftflödet genom filtret före och efter rengöring för att verifiera att prestanda är helt återställt. Du får ett protokoll med alla mätvärden med ditt returnerade partikelfilter. Du kan få tillbaka ditt partikelfilter samma dag.

Kan vi inte återställa ditt partikelfilter utgår ingen kostnad. 

Nedan syns ett system med ett partikelfilter och två katalysatorer till en Jaguar. Ägaren sparade ca 35 000 kr genom att rengöra dem med Filter Refresh jämfört med att köpa nytt.

Rengjorda och testade komponenter, ett Y-format DPF och två mindre katalysatorer.

Rengjorda och testade komponenter, ett Y-format DPF och två mindre katalysatorer.

Individuellt paketerat. På varje komponent syns testprotokollet.

Individuellt paketerat. På varje komponent syns testprotokollet.

Packat i kartonger och väntar på upphämtning av DHL för leverans direkt till kundens verkstad.

Packat i kartonger och väntar på upphämtning av DHL för leverans direkt till kundens verkstad.